Wij zijn een gemeenschap van christenen, die zich verbonden weten in Jezus Christus. Zijn liefde voor ons mensen is voor ons een voorbeeld in de omgang met elkaar en met anderen. Wij hopen dat je hiervan iets mag ervaren. Voor informatie over Baptisten en het ontstaan van onze gemeente verwijzen we je graag naar de geschiedenispagina op deze website.

"We willen als gemeente een schuilplaats zijn voor de verloren mensen en door de kracht van de Heilige Geest hen vormen tot volkomen toegewijde volgelingen van Jezus Christus".

Wat zijn onze uitgangspunten?

Als Baptistengemeente "de Schuilplaats" staan we ergens voor. Waarvoor? Om dit een beetje duidelijk te maken, hieronder een opsomming van de belangrijkste uitgangspunten van de gemeente:

  • Wij beschouwen de Bijbel als een boek dat door God zelf is geinspireerd, en beschouwen het daarom als onfeilbaar en gezaghebbende Woord van God.
  • Wij geloven in de Drie-eenheid: God, die zich openbaart als Vader, als Zoon en in de Heilige Geest.
  • Wij geloven dat God zijn Zoon Jezus Christus in deze wereld heeft gezonden om de schuld van alle mensen op zich te nemen. Hij is daarvoor aan het kruis gestorven.
  • Wij geloven dat Hij de dood heeft overwonnen, is opgestaan en is opgevaren naar de hemel.
  • Wij geloven dat Hij, zoals Hij heeft beloofd, zal terugkeren om zijn Vrederijk te vestigen.
  • Dat de enige manier om van zonde verlost te worden, door persoonlijke bekering en geloof is in Jezus Christus en in zijn verlossend werk. Hierdoor ontvangen we eeuwig leven met Hem.
  • Wij geloven in de doop van gelovigen op basis van een persoonlijk geloof in Jezus Christus door onderdompeling in water, in gehoorzaamheid aan Zijn opdracht (Markus 16 vers 16).
  • Wij geloven dat God zijn Heilige Geest heeft gegeven voor gelovigen om Hem beter te leren kennen en dat door Zijn inwoning wij Hem mogen verheerlijken in ons leven.

Wat doen we als gemeente?

Als gemeente hebben we tal van activiteiten waarin we met elkaar uiting en invulling mogen geven aan ons geloof samen met anderen.

Natuurlijk zijn er de samenkomsten, informatie hierover vind je op deze site onder "Diensten". Buiten de Eredienst zijn er diverse activiteiten binnen onze gemeente, er zijn diverse verenigingen, zendingswerk en onderwijs. Meer informatie hierover kun je vinden in het menu "Taakvelden".

Structuur gemeentewerk Baptistengemeente de Schuilplaats

Bij het ontbreken van een doel zal een gemeente heen en weer geslingerd worden! Waar blijft de vraag, Heer wat is Uw visie voor onze gemeente? Willen we als gemeente groeien naar Gods plan met de gemeente dan zal onze visie verankerd moeten liggen in Gods eeuwige doel. Ook hier geldt die bekende spreuk: “Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.” (Spreuken 19:21) Een gemeente naar Gods hart is dan ook niet gebouwd op programma’s, op leiders, tradities of financiën, maar op het eeuwige voornemen van God Zelf!
Van een raad mag verwacht worden dat zij hierin de gemeente voorgaat. Om deze taak uit te kunnen voeren is het onontbeerlijk dat voor iedereen duidelijk is wie waarvoor aanspreekbaar is. Onder het kopje Raad en bestuur vind je daarom een overzicht van de leden van de raad met daarbij hun specifieke taken.